Natuurbeheersplan 'Postelse Natuurgebieden'

Op 7 december 2022, over deze onderwerpen: Milieu en Natuur, Toerisme

Hoe kunnen we nog meer toeristen naar Postel trekken voor een wandeling of een fietstocht in de mooie natuur in de buurt van de abdij? Over die vraag buigen zich het gemeentebestuur en het Agentschap Natuur en Bos. 'Enkele jaren geleden kon het Agentschap Natuur en Bos een heel aantal percelen in Postel bij aankopen', zegt Schepen van Natuurgebieden Hans De Groof, 'nu wordt er een natuurbeheersplan opgemaakt voor dit mooie gebied in de buurt van de Ronde Put'.

Tot en met zaterdag 7 januari 2023 loopt er voor het natuurdomein 'Postelse Natuurgebieden' een publieke consultatie over een ontwerp van natuurbeheersplan. Het huidige ontwerp omvat enkel gebieden die ten zuiden van de E34 gelegen zijn. Deze gebieden situeren zich vooral in Postel, beperkte delen liggen in Retie en Arendonk. Het ontwerp van natuurplan zet sterk in op de bosuitbreidingsplannen het waterbeleid van de Vlaamse overheid. Voor de recreanten voorzien de plannen in uitbreiding van de wandelmogelijkheden, een semiverharde wandellus vlakbij de abdij voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderbuggy’s. Daarnaast komen er uitkijkpunten, een struinzone (stukje natuur waar je vrij mag rondlopen) en een hondenlosloopzone.

De krachtlijnen van de algemene landschapsvisie voor het beheerplangebied zijn:

  • Sterke verhoging van de ecologische waarde, in het bijzonder de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (Natura 2000) en bosuitbreiding.
  • Herstel van de natuurlijke waterhuishouding
  • Behoud van erfgoedwaarden en verhoging landschappelijke waarde
  • Voorzien van voldoende ruimte voor zachte recreatie

Het plan combineert deze krachtlijnen en wil deze in de mate van het mogelijke versterken. Dit is niet altijd realistisch voor elke zone waardoor in bepaalde deelgebieden de focus ligt op één of twee van de krachtlijnen. Waar mogelijk zet het plan in op synergiën.

Meer bos in Vlaanderen & Blue Deal

Dit ontwerp van natuurbeheerplan biedt een antwoord op twee Vlaamse beleidslijnen.

  1. Met het bosuitbreidingsplan ‘Meer bos in Vlaanderen’ wil de Vlaamse overheid tegen 2024 4.000 ha extra bos realiseren. Daarnaast lopen de voorbereidingen om 10.000 ha extra bos aan te planten tegen 2030. Deze ambities vragen cruciale engagementen en grote inspanningen.
  2. Daarnaast legt de Vlaamse overheid sterk de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. Dit is het zogeheten Blue Deal-programma, waarbij de strijd tegen droogte en waterschaarste wordt opgevoerd. Bossen, moerassen, meanderende rivieren en graslanden houden koolstof vast en bufferen wateroverlast. Ze vormen een wapen tegen verdroging en hitte-effecten. Het creëren en herstellen van gezonde ecosystemen in natuur-, bos- en valleigebieden vormt daarbij het speerpunt. De volgende jaren stoppen we de ontwatering van bepaalde zones in het projectgebied, zodat het regenwater langer ter plaatse blijft. Op verschillende plaatsen herstellen we het microreliëf, heidezones of moerassen. Akkers vormen we om tot inheems loofbos, bloemrijk hooiland en kruidenrijke akkers.

Zachte recreatie

Het ontwerp van natuurbeheerplan besteedt ook aandacht aan zachte recreatie. Zo breidt het plan de wandelmogelijkheden gevoelig uit met enkele nieuwe wandelwegen. Daarnaast komt er een semiverharde wandellus vanaf de abdij van Postel die het jaar rond bruikbaar is voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderbuggy’s. Verder voorzien de plannen in meerdere uitkijkpunten, een struinzone (stukje natuur waar je vrij mag rondlopen) en een vlot bereikbare losloopzone voor honden. 

De principes van dit recreatieve medegebruik zijn terug te vinden in dit beheerplan. Een nieuwe toegankelijkheidsregeling voor alle ANB-domeinen wordt nog opgemaakt en een publieke consultatie hierover volgt in 2023.

Je kan het volledige ontwerp van het natuurbeheerplan 'Postelse Natuurgebieden' hier online bekijken.

De reportage op RTV kan je hieronder bekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is