mobiliteit en ruimtelijke ordening

FIETSBELEID

Voor de N-VA is de fiets een volwaardig transportmiddel. Met een doordacht beleid en wat goede wil kan Mol zijn positie als fietsregio nog verder verstevigen. Toch nemen we ook voor kleine verplaatsingen meestal de wagen. Als N-VA zijn we een grote voorstander van de uitbouw van een degelijk en kwaliteitsvol fietspadennetwerk.

Door meer in te zetten op fietspaden, veilige oversteekplaatsen, aangepaste fietssnelwegen en voldoende fietsparkeerplaatsen willen we de veiligheid en het comfort van de fietsers verhogen.

Door voetgangers en fietsers voldoende ruimte te bieden in het ontwerp kunnen we beter inspelen op de bereikbaarheid en kunnen we het ontwikkelings- en verdichtingspotentieel vergroten.

Een fietsvriendelijk beleid kunnen we  bovendien voor een groot stuk realiseren zonder zware, ingrijpende of grote infrastructuurwerken.

 • Bij de inrichting van het openbaar domein moeten we meer rekening houden met fietsers, zwakke en andere trage weggebruikers.
 • We zorgen voor een uitgebreid en goed onderhouden netwerk van fietsverbindingen doorheen de gemeentekern. De gemeente overlegt met de provincie om het lokale fietsverkeer optimaal te laten aansluiten op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk.
 • Waar het kan, maken we schoolomgevingen autovrij of autoluw.
 • In samenwerking met de lokale middenstand zetten we acties op waarbij fietsers in de bloemen worden gezet wanneer zij met de fiets naar de winkel gaan. (De actie  ‘Met belgerinkel naar de winkel’ is een mooi voorbeeld).
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en zet maximaal in op fietsgebruik voor de eigen werking.

VEILIG VERKEER, ALTIJD EN OVERAL

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit voor de N-VA. We willen evolueren naar een verkeerssysteem dat zoveel mogelijk slachtoffervrij is.

 • We brengen de lokale zwarte punten in kaart en pakken de organisatie van het verkeer daar prioritair aan.
 • Met alle betrokkenen bekijken we  de mogelijkheid van de inrichting van schoolstraten. Schoolstraten zorgen immers voor een veiligere weg naar school.
 • Het ontwerp van de lokale wegen moet voldoende gedrag-sturend zijn en zorgen voor een wegbeeld en een inrichting die uitnodigen tot aangepast rijgedrag.
 • In overleg met de politiezone voeren we een aangepast snelheidsbeleid en een hierbij aangepast handhavingsbeleid.
 • We willen inzetten op de toegankelijkheid van de volledige vervoersketen voor minder mobiele mensen.

WERKEN AAN EEN VLOTTE VERKEERSDOORSTROMING

 • Meten is weten: de gemeente brengt de verkeersstromen correct in kaart.
 • In een weldoordacht circulatieplan is er een onderscheid tussen het bestemmingsverkeer en het doorgaand verkeer, zowel voor de fietsers als het autoverkeer.
 • We ontmoedigen sluipverkeer: in samenspraak met de bewoners moeten de probleempunten worden vastgesteld.
 • Een goede doorstroming op de hoofdwegen ontlast de woonstraten. We zorgen voor een optimalisering van de doorstroming en evalueren de voorrangsregelingen, de afstelling van verkeerslichten, de bewegwijzering en snelheid-controlerende maatregelen. De bereikbaarheid van het handelscentrum dient hierbij vlot te blijven.
 • Een flankerend parkeerbeleid is hierbij noodzakelijk. Ook voorzien we de nodige parkingfaciliteiten op strategische locaties.

OPTIMALE BEREIKBAARHEID VAN OPENBAAR VERVOER

De gemeente is het best geplaatst om de lokale vervoersnoden te herkennen en de regie ervan op te nemen. Vervoersvraagstukken met een bovenlokaal karakter worden in bovengemeentelijk verband aangepakt.

 • We onderzoeken wat de meest efficiënte oplossing is voor de bestaande lokale vervoersvraag.
 • Het systeem van deelfietsen (in combinatie met het openbaar vervoer) wordt gepromoot en zo nodig uitgebreid.
 • De gemeente moet ook voldoende voorbehouden en duidelijk herkenbare parkeerplaatsen voorzien, en de publieke ruimte toegankelijk inrichten.

EEN DOORDACHT PARKEERBELEID

Naast openbaar vervoer, fietsers en voetgangers heeft ook de auto een plaats. De gemeente voert een gedifferentieerd parkeerbeleid in functie van een optimale toegankelijkheid.

 • Ze voorziet parkeren voor de langere termijn op iets grotere afstand van de handelsvoorzieningen.
 • In het handelscentrum zelf wordt meer ingezet op kort parkeren.
 • De private parkeerbehoefte van de bewoners moet zoveel mogelijk gebeuren op het eigen perceel.
 • Voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.

RUIMTELIJKE ORDENING

Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. Door in te zetten op slimmer ruimtegebruik, kwaliteit en efficiëntie moeten we onze kernen versterken. Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving.

We wensen een duidelijke toekomstsgerichte visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, met ontwikkelingskansen voor alle sectoren. Dit leggen we vast in ons beleidsplan “Ruimte”.  In het ruimtelijk beleidsplan leggen we de nadruk op:

 • Kernversterking met behoud van het eigen karakter en kwalitatief woonaanbod;
 • Verdichting van het bebouwde gebied;
 • Het structureel beschermen van de open ruimte;
 • Voldoende ruimte om te ondernemen;
 • Steeds voldoende aandacht voor aangepast en duurzaam groen, bij elke beleidsbeslissing die er in de openbare ruimte gebeurt.

We vermijden ontwikkelingen of projecten in afgelegen open ruimte, of die niet kernversterkend werken. We zetten in op de ontwikkeling van verlaten sites en onderbenutte terreinen binnen de gemeentekern. 

Wij beschermen de open ruimte met volgende maatregelen.

 • We maken werk van een herwaarderingsplan voor de trage wegen. Trage wegen hebben niet enkel recreatief een belangrijke functie maar zijn een veilig alternatief voor fietsers en wandelaars en ze hebben vaak een hoge cultuurhistorische waarde.
 • Dichtere bebouwing wordt toegelaten in goed ontsloten kernen waar veel diensten geconcentreerd zijn. Nieuwbouw die ver van alle dienstverlening of openbaar vervoer ligt wordt ontmoedigd.
 • We zoeken alternatieven voor verharding in de openbare ruimte.

Wij willen de attractiviteit van het centrum sterk verhogen. Bewoners van Mol en de talrijke toeristen die Mol bezoeken moeten een prettig gevoel krijgen door de gezelligheid en de sfeer die het centrum uitademt. Onze doelstelling hierin is Mol te laten uitstijgen tot een nieuwe referentie in de regio. Een globale visie moet op een intelligente en toekomstgericht manier meerdere beleidsdomeinen integreren: mobiliteit, parkeerbeleid, toerisme, handelscentrum, werkgelegenheid, logistiek, zorgbeleid, groenbeleid, afvalbeleid.  Cruciaal is ook dat de aanwezige infrastructuur goed onderhouden is en blijft.

Nieuws over dit onderwerp

Ginderbuiten krijgt 4 extra haltes voor flexbus

Het busaanbod in Mol-Ginderbuiten breidt uit op 1 juli uit. 4 nieuwe haltes voor de flexbus komen er aan Ginderbuiten kerk, in Ginderbuiten, in Den Brand en in de Zavelstraat. De flexbus vervangt de …

Watergevoelige openruimtegebieden

Op 15 december 2023 keurde de Vlaamse Regering de voorlopige aanduiding goed van 44 watergevoelige openruimtegebieden in de provincie Antwerpen, waaronder ‘Centrum Zuid – Bresserdijk’, ‘Centrum Zuid – …