Welzijn en sociale zaken

We maken van onze gemeente een plek waar iedereen – gezinnen, alleenstaanden, senioren, personen met een beperking – zich thuis voelt. Een sterk sociaal weefsel vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde.

De gemeente is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. Ze bundelt de expertise van de lokale actoren en werkt nauw met hen samen om lacunes in het aanbod te detecteren en op te vullen.

Als gemeenschapspartij laten we niemand aan zijn lot over en voeren we een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen elk beleidsdomein rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, alleenstaanden, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen.

ARMOEDE STRUCTUREEL AANPAKKEN

Toeleiding naar werk als beste garantie tegen armoede!

Een job biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede en vormt een structurele uitweg uit armoede. In het kader van armoedebestrijding zetten we dan ook sterk in op de activering. Voor de N-VA is dit een rechten- én plichtenverhaal. De wet RMI (recht op maatschappelijke integratie) vormt hierbij onze leidraad. Om dichter tot de arbeidsmarkt te komen engageert de leeflooncliënt zich in het geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (GPMI) waar mogelijk tot bepaalde acties, zoals bijvoorbeeld gemeenschapsdienst, drugsbegeleiding, taalcursus Nederlands.

In deze actieve benadering past volgens de N-VA ook een lokaal actieplan om sociale (uitkerings-) fraude aan te pakken via een toetsing van de werkbereidheid (door VDAB, RVA en OCMW’ s) en een controle van domicilie en gezinstoestand.

ARMOEDE PREVENTIEF AANPAKKEN

Prioritair focussen we op preventie van armoede en het vroegtijdig detecteren ervan zodat problemen niet ontstaan of niet groter worden. Daarnaast ondersteunen we via materiële hulp. Aan personen die aanspraak willen maken op bijkomende steun, stellen we bijkomende voorwaarden.

 • We hanteren een preventieve aanpak om schuldproblematiek te voorkomen. Zo werken we bv. actief aan de financiële geletterdheid van jongeren.
 • Het OCMW ziet vooral toe op de materiële hulpverlening voor de zwakste leden van onze samenleving en probeert louter financiële bijdragen waar mogelijk te vermijden.
 • De gemeente engageert zich om daklozen en mensen die leven in extreme armoede te leiden naar laagdrempelige medische zorg.
 • De administratieve weg naar sociale dienstverlening wordt zo veel mogelijk vereenvoudigd.
 • Gemeente en OCMW voeren een proactief beleid om verborgen armoede te identificeren. Het brengen van huisbezoeken is belangrijk bij het opsporen en aanpakken van armoede en sociale ellende.
 • De gemeente stimuleert in overleg met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen de participatie van kans-groepen aan het socioculturele leven in de gemeente.

SOCIALE HUISVESTING

We streven naar behoorlijke huisvesting voor elke Mollenaar.  De woning waarin we wonen heeft immers een grote invloed op ons welzijn. De gemeente neemt een coördinerende rol op in het lokaal woonbeleid in samenspraak met de verschillende actoren met name de particuliere burgers, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor.  De gemeente organiseert hiervoor een lokaal woonoverleg op regelmatige basis.

We zorgen mee voor de optimalisatie van sociale huisvesting in de gemeente. 

 • Om het aantal beschikbare wooneenheden te verhogen moedigen we private verhuurders aan om hun panden te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). We organiseren hiervoor de nodige sensibilisering bij de bevolking.
 • We evalueren continu het beschikbare aanbod sociale woningen en stellen samen met de Molse Bouwmaatschappij een renovatieplanning op, zodat de sociale woningen ook op lange termijn van goede kwaliteit blijven.
 • We voorzien de mogelijkheid voor het bouwen van sociale miniwoningen.
 • We zetten in op esthetisch duurzame woningen met voldoende groen rondom.
 • Sociale huisvesting moet met voorrang worden toegewezen aan de meest behoeftigen. Zoals bepaald in de periodieke regelgeving Sociale Huur, voorzien we waar mogelijk en steeds volgens de wettelijke bepalingen, in tijdelijke huurcontracten en een inkomenstoets. Bij onderbezetting van de woningen wordt ruimte vrijgemaakt voor gezinnen die momenteel te krap wonen.
 • We geven voorrang aan sociale huurders die al een binding met de gemeente hebben. Deze lokale binding zorgt voor een snellere en betere integratie en versterkt het maatschappelijk weefsel.
 • We zorgen voor een vroege detectie van betaalproblemen bij huurders om uithuiszetting van huurders en het derven van huurinkomsten voor verhuurders te vermijden.
 • Voor nieuwkomers is het aanleren van de Nederlandse taal cruciaal om goed in onze samenleving te kunnen functioneren. We volgen de naleving van de taal- en inburgeringsvoorwaarden zoals die bij de toewijzing van sociale woningen gelden van nabij op.
 • In samenspraak met de huisvestingsmaatschappijen, de sociale diensten en indien nodig met de lokale politie pakken we misbruiken en domiciliefraude aan.

Nieuws over dit onderwerp

Speeltuin Galbergen inclusief

De speeltuin van de Galbergen in Mol is inclusief. Dat wil zeggen dat de speeltuin op maat gemaakt is van kinderen met en zonder handicap. In samenwerking met Inter Vlaanderen zorgt Mol ervoor dat …